فراخوان برای دریافت جستار

فراخوان برای دریافت جستار:

«ره‌اورد شماره ۱۴۷ تابستان ۱۴۰۳/۲۰۲۴ ویژه‌نامه‌ی (اقوام ایرانی و ایرانزیست)»

برای فصلنامه‎ی پیش روی «ره‎آورد، شماره‎ی ۱۴۷ تابستان ۱۴۰۳ / ۲۰۲۴» ما بر آنیم که ویژه‌نامه‎اي زیر نام «اقوام ایرانی و ایرانزیست» به زیور چاپ آراسته کنیم.

اقوام ایرانی از فارس، لر، کرد، ترک، آذری، شاهسون، عرب، ارمنی، یهودی، زرتشتی، مسیحیان آشوری و کلدانی تا گروه‎های اهل حق و  یارسان، صبايیان، بهاییان، نوکیشان، فرقه‎های درویشان و متصوفه و دیگر موزاییک‎های نژادی، زبانی و فرهنگی و قومی که نامشان در اینجا از قلم افتاده است، همه درخور پژوهش و کاوش هستند و ما هرگونه جستار در این زمینه‎ها را با آغوش گشاده پذیرا خواهیم بود.

از این روی ما نویسندگان و پژوهشگران در زمینه‎های مردم‌شناسی، توده‌شناسی، انسان‎شناسي، و همچنین اقلیت‎شناسی را فرامی‎خوانیم تا برای «شماره‎ی تابستانی فصلنامه ره‎آورد» پژوهش‌ها و جستارهای خویش را به فارسی و یا انگلیسی به دفتر ره‎آورد بفرستند. سردبیران این ویژه‎نامه برای بررسی و چاپ این جستارها آماده‎ی پاسخگویی به پرسش‎ها و هم‎اندیشی و رایزنی پیرامون چگونگی این ویژه‎نامه هستند و خشنود خواهند شد با پشتیبانی شما همکاران و همیاران گرامی این تلاش پرمایه را به انجام برسانند. مهر کنید و جستارهای خود را به نشانی ایمیل: rahavard1981@gmail.com ‎‏ ‏بفرستید.

Call for Papers: Iranian Peoples

For the forthcoming summer issue 147 of Rahavard, slated for publication in 2024/1403, we are pleased to announce a special thematic focus on “Iranian Peoples.” This issue aims to delve into the diverse ethnic tapestry of Iran, encompassing Persians, Lors, Kurds, Turks, Azeris, Shahsavans,  Arabs, Armenians, Jews, Zoroastrians, Assyrian and Chaldean Christians, Ahl-e Haq and Yarsan groups, Sabaeans, Bahais, converts, Dervish and Sufi sects, and other ethnic groups whose names have not been explicitly mentioned herein. Each of these groups represents a rich reservoir for scholarly inquiry and exploration, and we eagerly invite submissions delving into these myriad dimensions.

Accordingly, we invite scholars and researchers specializing in anthropology, population studies, ethnology, ethnic studies, and minority studies to contribute their original research articles and essays in either Persian or English for consideration in our summer issue. Submissions should be forwarded to the Rahavard editorial office via email: rahavard1981@gmail.com

 The editors overseeing this special issue stand prepared to address inquiries, engage in discussions, and provide consultation regarding the thematic scope and content of submissions. We eagerly anticipate collaborating with authors to ensure the rigorous review and publication of their contributions, and we extend our sincere gratitude for your support in this endeavor.

Facebook Comments Box