هدف و شناسنامه ره آورد

فصلنامه «ره‌آورد»

(نامه‌ی آزاداندیشان ایران)

بنیان‌گذار: حسن شهباز

پیشروترین فصلنامهی؜ ایران‌پژوهی (فارسی و انگلیسی) در جهان (چاپ یا دیجیتال)

Nonprofit 501(C)(3) ID # 84-2568695

هدف از انتشار فصلنامه «ره‌آورد»

«رهآورد» فصلنامهای است آزاد که پیوندی با هیچ گروه، اندیشه، دسته‌، بنیاد و یا دینی ندارد. این فصلنامه تریبونی است آزاد برای بیان دیدگاه؜‌ها، پژوهش‌ها و باورهای گوناگون پیرامون ایران.

آزاداندیشی و پرهیز از هرگونه جزماندیشی دینی و سیاسی، نه کاریست خُرد. «رهآورد» میکوشد که اینچنین باشد، آزاد و بیطرف، راستگوی و راستی‌جوی و ناوابسته به هر گروه و سازمان و بنیاد.

نخستین برتری «رهآورد»،  گسترش  و افرازش فرهنگ، هنر و ادب و تاریخ، شناساندن و نقد کتاب، گفتوگو با نامآوران، یادنامههای سیاستمداران و دستاندرکاران، و گرامیداشت از دست رفتگانِ سرنوشتساز در زیست و بود میهنمان، دسترسی به پایهها و  دستمایههای ارزنده و بایسته برای ما و فرزندانمان، و تاریخ‌‌نویسان آینده، نه تنها نیازی سترگ، که بایستهای بنیادین است.  «رهآورد»، بر آن است تا بدین آرمان برسد و تاریخ دستکاری نشدهی روزگارمان را بازتاب دهد تا دریچهای روشن به سوی آیندهای درخشان به روی ایران بگشاید.

ناشر و سردبیر: شعله شمس(شهباز)                                            rahavard1981@gmail.com

معاون سردبیر و سرپرست بخش فارسی: میترا مفیدی                 mitramofidi1950@gmail.com

امور اداری: دکتر نورالله دانیالی‌پور                                                     ndwamc@sbcglobal.net

روابط عمومی:  مژگان نی‌داوود(رفیع)                                                mojganraffi@gmail.com

مسوول وبگاه جدید: رامین چاوشی                                              df201304325902@gmail.com

طراح گرافیک: خورشید

دبیران بخش‌ها

ایران: نادر صدیقی                                                                             nadersadighi@gmail.com

ادب، فرهنگ، دین و فلسفه: دکتر فرشید دلشاد                                farshiddelshad@gmail.com

یادها و خاطره‌ها: پری آزرم‌وند(مختاری)                                           pamokhtari@optusnet.com

نقد و معرفی کتاب: دکتر مینو وزیری(گرجی)                                       minoovg@bellsouth.net

دوستی می‌گفت: میترا مفیدی                                                         mitramofidi1950@googlemail.com

برای فرستادن پژوهش؜‌ها و نوشته؜‌های خود و ارزیابی آن‌ها برای چاپ در  فصلنامه «ره؜‌اورد»، از طریق ایمیل با دبیر همان بخش پیوند برقرار کنید!

شورای مشاورین علمی و فرهنگی:

دریایی، تورج: رئیس بخش ایران‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

دلشاد، فرشید: زبان‌شناس و کارشناس فرهنگ و زبان‌های خاورمیانه و قفقاز، انستیتوی خاورشانسيِ واشنگتن

طاهری، امیر: روزنامه نگار بین‌المللی و سردبیر پیشین روزنامه کیهان

فاطمی، شاهین: پژوهشگر و اقتصاددان

کاتوزیان، همایون: دانشگاه آکسفورد

منصور، حسن: استاد دانشگاه امریکایی پاریس در مقطع دکترا

مینا، پرویز: مشاور بین‌المللی نفت

گروه نویسندگان (چیدمان الفبایی)

‌آزرم‌وند پری (مختاری)، آموزگار ژاله، اخباری جلال، الهی عترت، امیری نوشابه، برآوریان شکرالله، بوته‌‌ساز البرت، بهزادی حمید(حکیمی)، پژوهش آذر، توحیدی نیره، جباری بهمن، جهانبانی صفاءالدین، حجت پناه عباس، خطیبی فیروزه، خوشنام الهه، دانیالی‌پور نورالله، دلشاد، فرشيد، زندیان ماندانا، ژوزف امیل، شرقی سیفی، شهنواز ناهید، صدیقی نادر، طاهری امیر، علمداری کاظم، علی‌پور مسعود، قراجه‌داغی جمشید، قراجه‌داغی مسعود، قویدل مازیار، گرجی مینو(وزیری)، لطفعلیان اردشیر، معین‌زاده هوشنگ، مفیدی میترا، مقصودلو بهمن، منصور حسن، نی‌داوود مژگان (رفیع)، نیرسینا هوشمند، يعقوبيان الهام

ویراستاران: پری آزرم‌وند (مختاری)، شعله شمس (شهباز) و میترا مفیدی

دیدگاه نویسندگان الزاماً بازتاب جهان؜‌ بینی “ره‌آورد” نیست.

© حق چاپ با ره‌آورد است و بهره ؜وری و گرته؜ بردای از جستارها و نوشته؜‌ها با یادکرد نام فصلنامه آزاد است.

­­©Rahavard Quarterly Bilingual Journal of Iranian Studies (print & digital)

11668 Kiowa Ave # 310 Los Angeles CA 90049

 http://www.rahavardjournal.org     email: info@rahavardjournal.org  Phone: +1-310-691-0104

Facebook Comments Box