خانه

حسن شهباز و فصلنامه ره‌آورد

حسن شهباز بنیانگذار فصلنامه‌ی ره‌آورد

هدف از انتشار «ره‌آورد» حسن شهباز، یادگارِ  ماندگارِ  خود، فصلنامه‌ی «ره‌آورد» را (نامه‌ی آزاد اندیشان ایران) خواند. آزاد اندیشی و پرهیز از هر گونه تعصب دینی و سیاسی، نه کاریست خُرد. «ره‌آورد» می‌کوشد که اینچنین باشد، مستقل و بی طرف، حقیقت گو و حقیقت جو و ناوابسته به هر گروه و سازمان و بنیاد.   دسترسی داشتن به منابع و …

Read More »