حسن شهباز و فصلنامه ره‌آورد

هدف از انتشار «ره‌آورد»

حسن شهباز،

یادگارِ  ماندگارِ  خود،

فصلنامه‌ی «ره‌آورد» را (نامهی آزاد اندیشان ایران) خواند.

آزاد اندیشی و پرهیز از هر گونه تعصب دینی و سیاسی، نه کاریست خُرد.

«رهآورد» میکوشد که اینچنین باشد،

مستقل و بی طرف، حقیقت گو و حقیقت جو

و ناوابسته به هر گروه و سازمان و بنیاد.

 

دسترسی داشتن به منابع و مآخذ معتبر و موثق برای ما و فرزندانمان،

و تاریخ نویسان آینده،

نه تنها نیازی مبرم، که ضرورتی حیاتی است.

«رهآورد»،

میخواهد به این هدف تحقق بخشد

و  تاریخ تحریف ناشده‌ی روزگارمان را بازتاب دهد

تا دریچه‌ای روشن به سوی آینده‌ای درخشان برای ایران بگشاید.

 

نخستین اولویت «رهآورد»،

اشاعه  و اعتلای فرهنگ و هنر و ادب، معرفی و نقد کتاب،

گفت‌وگو با نام‌آوران، خاطرات سیاستمداران و دست اندرکاران

و گرامیداشت از دست رفتگانِ سرنوشت ساز در حیات میهنمان،

 

وظیفهی تک تک ماست که به جای هر نوع هدیه،

پارهای از فرهنگ والای ایران را به عزیزانمان ارمغان دهیم.

اشتراک یکسالهی «رهآورد»،

پیشروترین فصلنامهی دوزبانهی فارسی/انگلیسی  در سراسر جهان،

به صورت چاپ یا دیجیتال

ارزندهترین و ماندگارترین یادگار

تلفن : 0104-691-310-1

ایمیل rahavard@rahavard.org و

یا تارنما  www.rahavardjournal.org

Facebook Comments Box

دیدگاهتان را بنویسید